Kênh thông tin bất động sản

8,6 tỷ USD vốn FDI đổ vào các KCN, KKT


Số liệu theo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, lũy kế đến hết tháng 7 năm 2017, các KCN, KKT thu hút được 7.757 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 163,9 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 58%.

Về thu hút đầu tư trong nước, các KCN, KKT thu hút được 450 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho hơn 162 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 123 nghìn tỷ đồng; Lũy kế đến hết tháng 7 năm 2017, các KCN, KKT thu hút được 8.052 dự án với tổng mức đầu tư đạt 1.830,7 tỷ đồng. Vốn thực hiện đạt khoảng 42%.

Trong 7 tháng năm 2017, có 5 khu công nghiệp (KCN) được thành lập mới, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của 01 KCN và đưa ra khỏi quy hoạch 01 KCN.

Lũy kế đến hết tháng 7 năm 2017, cả nước có 328 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên là 96,3 nghìn ha, trong đó 223 KCN đi vào hoạt động và 105 KCN đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng.

Về các KKT ven biển, cả nước có 16 khu kinh tế (KKT) được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815 nghìn ha.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/86-ty-usd-von-fdi-do-vao-cac-kcn-kkt-68008.html