Kênh thông tin bất động sản

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu báo cáo tình hình triển khai các dự án BT trước ngày 30-8


Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc này nhằm tạo cơ sở hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đầu tư công theo hình thức PPP bởi tiến độ xây dựng Luật được Chính phủ giao đang rất gấp (tháng 5-2019, xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7, tháng 12-2019). 

“Trong báo cáo này, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được đề nghị cung cấp kết quả triển khai dự án BT (đánh giá, nhận xét về tác động của việc thực hiện dự án BT đối với tình hình phát triển kinh tế – xã hội địa phương, đối với việc giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước); các hình thức lựa chọn nhà đầu tư, hình thức thanh toán (tiền hoặc quỹ đất); các khó khăn vướng mắc”, công văn của Bộ nêu rõ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nêu quan điểm về việc duy trì loại hợp đồng BT trong hình thức đầu tư PPP để cơ quan soạn thảo tổng hợp, đề xuất định hướng xây dựng Luật trong thời gian tới.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, Bộ Tài chính cũng có văn bản đề nghị rà soát việc chấp thuận chủ trương sử dụng tài sản công (quỹ đất) để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT.

Bộ Tài chính cho rằng, theo quy định trong Luật Quản lý sử dụng tài sản công, từ ngày 1-1-2018 đã không còn áp dụng quy định cho phép thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hợp đồng BT.

Đây không phải lần đầu tiên Bộ Tài chính có quan điểm về vấn đề này.Từ năm 2017, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức BT, nhưng đến nay nghị định đó chưa được ban hành.

Vì vậy, để xử lý các vấn đề liên quan trong thời gian một số văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chưa được ký ban hành, Bộ Tài chính đã đề nghị Chính phủ tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 1-1-2018 cho đến khi nghị định trên có hiệu lực thi hành.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/bo-ke-hoach-va-dau-tu-yeu-cau-bao-cao-tinh-hinh-trien-khai-cac-du-an-bt-truoc-ngay-308-75152.html