Kênh thông tin bất động sản

Bộ Tài chính “muốn” ngân hàng 0 đồng cũng phải công khai Báo cáo tài chính


Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về một số nội dung đặc thù về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu.

Bộ Tài chính muốn các ngân hàng yếu kém cũng phải công khai BCTC theo quy định của NHNN

Đáng chú ý, Nghị định quy định trách nhiệm của các tổ chức tín dụng yếu kém là “thực hiện công bố công khai báo cáo tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)”.

Đi kèm với đó là trách nhiệm của NHNN: Quy định về việc công bố công khai BCTC của tổ chức tín dụng yếu kém trong thời gian cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém; quy định về chỉ tiêu an toàn hoạt động; giao hoặc phê duyệt chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ cấu lại, hiệu quả hoạt động hàng năm.

Cùng với đó, dự thảo Nghị định cũng quy định thêm về các khoản chi phí của tổ chức tín dụng yếu kém. Đáng chú ý, tổ chức tín dụng yếu kém chi trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động: Tổ chức tín dụng yếu kém thực hiện chỉ trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Điều 146đ Luật các tổ chức tín dụng (được sửa đổi tại khoản 27 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng).

Theo đó, trong thời gian kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể; trường hợp số tiền phải trích lập dự phòng rủi ro lớn hơn chênh lệch thu chi từ kết quả kinh doanh hằng năm (chưa bao gồm số tiền dự phòng rủi ro đã tạm trích trong năm) thì mức trích lập dự phòng rủi ro tối thiểu bằng mức chênh lệch thu chi; Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không phải thực hiện dự trữ bắt buộc; Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được miễn nộp phí bảo hiểm tiền gửi, phí tham gia Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Dự thảo cũng quy định, khen thưởng cho người quản lý, người lao động làm việc tại các tổ chức tín dụng này tối đa bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực tế thực hiện trong năm trong trường hợp tổ chức tín dụng yếu kém hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ cấu lại và hiệu quả hoạt động của năm được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao hoặc phê duyệt. 

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/bo-tai-chinh-muon-ngan-hang-0-dong-cung-phai-cong-khai-bao-cao-tai-chinh-74862.html