Kênh thông tin bất động sản

Đầu tư công: Kiên quyết điều chỉnh vốn các dự án chậm triển khai


Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018 là hơn 130.013 tỷ đồng. Ảnh: internet.

Để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, nỗ lực của các bộ, ngành, các chủ đầu tư, công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính đã góp phần không nhỏ. Trong đó, Vụ Đầu tư đã nỗ lực đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công để làm cơ sở giải ngân; đồng thời đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ.

Với những địa phương giải ngân thấp, Vụ Đầu tư trình Bộ Tài chính văn bản đề nghị các địa phương báo cáo để tháo gỡ xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các nội dung vượt thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, Vụ Đầu tư trình Bộ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Theo ông Triệu Thọ Hân – Vụ trưởng Vụ Đầu tư, từ nay đến cuối năm, Vụ sẽ chủ động triển khai các đề án cơ chế chính sách đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; đồng thời tiếp tục tham gia với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công và các nghị định hướng dẫn luật… Vụ cũng sẽ tiếp tục chủ động điều hành kế hoạch vốn năm 2018 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Kiên quyết trình cấp thẩm quyền cắt giảm hoặc điều chuyển vốn các dự án chậm giải ngân hoặc không có khả năng giải ngân.

Vụ Đầu tư sẽ trình Bộ Tài chính thực hiện nghiêm việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và kiến nghị các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy giải ngân vốn; tăng cường quản lý, kiểm tra tình hình thanh toán vốn đầu tư, công tác quyết toán hoàn thành, chi phí Ban quản lý của các bộ, ngành, địa phương, nắm bắt các vướng mắc phát sinh xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/dau-tu-cong-kien-quyet-dieu-chinh-von-cac-du-an-cham-trien-khai-74509.html