Kênh thông tin bất động sản

Thu ngân sách Nhà nước tăng 5,3% trong 3 tháng đầu năm 2018


Trong đó, thu nội địa tháng 3 ước đạt 81 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 3 tháng đầu năm đạt 253,1 nghìn tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm, tăng 7,2% so cùng kỳ năm 2017.

Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, số thu nội địa còn lại ước đạt 209 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán năm, tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2017. Ước tính cả nước có 49/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 24%), trong đó 32 địa phương thu đạt trên 26% dự toán năm; 43/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 20 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: thực hiện tháng 3 ước 23,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 3 tháng đầu năm đạt 67,58 nghìn tỷ đồng, bằng 23,9% dự toán năm, giảm 2,8% so cùng kỳ năm 2017.

Tổng chi NSNN tháng 3 ước đạt 112,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi quý I ước đạt 290 nghìn tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 1,7% so cùng kỳ năm 2017; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 35,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,8% dự toán, bằng 79,9% so cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ lãi đạt 31,4 nghìn tỷ đồng, bằng 27,9% dự toán, tăng 7,8%; chi thường xuyên đạt 222,55 nghìn tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 5,3%.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/thu-ngan-sach-nha-nuoc-tang-53-trong-3-thang-dau-nam-2018-72621.html