Kênh thông tin bất động sản

Xác định vốn nhà nước khi chuyển tổ chức tín dụng nhà nước thành công ty cổ phần


Đối tượng áp dụng gồm các doanh nghiệp là tổ chức tín dụng nhà nước quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự thảo Thông tư xác định vốn nhà nước tại ngân hàng thương mại nhà nước

Cụ thể gồm: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước (kể cả Ngân hàng Thương mại nhà nước), Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con; Công ty TNHH MTV độc lập do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chưa chuyển thành công ty TNHH MTV; Hoặc Công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ.

Theo dự thảo, vốn nhà nước tại các tổ chức tín dụng nhà nước được xác định bao gồm số dư các tài khoản sau: Vốn điều lệ; Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắn tài sản cố định; Vốn khác; Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ dự phòng tài chính.

Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện thuộc các đơn vị: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc tổ chức tín dụng nhà nước.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/xac-dinh-von-nha-nuoc-khi-chuyen-to-chuc-tin-dung-nha-nuoc-thanh-cong-ty-co-phan-76216.html